Przedszkole Publiczne nr 2

ul. Ofiar Katynia 9
49 - 300 Brzeg

tel. 77 404 59 85

Przedszkole Publiczne nr 2 w Brzegu

Opłaty

Na podstawie:

UCHAŁY NR XLII/558/82 RADY MIEJSKIEJ W BRZEGU z dnia 20 kwietnia 2018r. w sprawie: opłat za świadczenie przedszkoli prowadzonych przez Gminę Brzeg,

1. Od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 14.00 zapewnia się dzieciom bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę.

2. Poza godzinami 9.00-14.00 świadczenia realizowane są odpłatnie i obejmują następujące zajęcia:

  • gry i zabawy dydaktyczne wspomagające rozwój umysłowy dzieci i rozwijające ich zainteresowania,
  • zajęcia rozwijające zainteresowania muzyczne, plastyczne, teatralne i inne,
  • zajęcia rozwijające rozwój fizyczny dzieci,
  • zabawy tematyczne wspomagające rozwój emocjonalny i społeczny dzieci,
  • zajęcia opiekuńcze dostosowane do wieku i potrzeb dzieci,
  • zajęcia umożliwiające realizację programów autorskich i innowacji poszerzających podstawę programową wychowania przedszkolnego.

3. Za każdą godzinę korzystania z zajęć określonych w pkt. 2 ustala się od 1 listopada 2022r. opłatę w wysokości 1,14 zł brutto. Dzieci 6-letnie pobyt poza 9.00 do 14.00 mają bezpłatny.

4. Opłaty za pobyt i wyżywienie dziecka w przedszkolu dokonuje się miesięcznie do dnia 14-go każdego miesiąca.

 

Konto Przedszkola Publicznego nr 2 w Brzegu 

opłata za pobyt i wyżywienie

14 1090 2141 0000 0001 3523 9472

 

Aktualna dzienna stawka za wyżywienie w Przedszkolu Publicznym nr 2  wynosi 8,00

 

Przypominamy, że mają Państwo możliwość skorzystania z częściowego zwolnienia z opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu zgodnie z uchwałą nr XLII/558/18 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU :

§ 3. 1. Na wniosek rodzica (opiekuna prawnego dziecka) zwalnia się częściowo z opłaty, o której mowa w § 2 ust. 1:
1) w przypadku, gdy na dziecko pobierany jest zasiłek rodzinny:
a) o 30% za pierwsze dziecko, b) o 50% za drugie dziecko,
2) w przypadku, gdy do przedszkola uczęszcza dziecko z rodziny wielodzietnej:
a) o 30% za pierwsze dziecko, b) o 50% za drugie dziecko.
2. Za rodzinę wielodzietną w rozumieniu ust.1 pkt 2 uznaje się rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci niepełnoletnich lub dzieci uczących się i niepracujących do ukończenia 25 roku życia.
3. Nie pobiera się opłaty za trzecie i kolejne dzieci, uczęszczające do przedszkola i pochodzące z tej samej rodziny.
4. W przypadku zbiegu prawa do ulg określonych w ust. 1 pkt 1 i pkt 2, stosuje sie tylko jedno zwolnienie. 

Wpłaty na Rade Rodziców

Wpłaty na Radę Rodziców można dokonywać bezpośrednio na konto Rady Rodziców Przedszkola Publicznego nr 2
w Banku Spółdzielczym w Brzegu.

Dane do przelewu:

Tytuł: Imię i nazwisko dziecko+grupa+miesiąc za jaki dokonywana jest wpłata

Nr konta: 39 8863 0009 1000 0000 0390 0001

Odbiorca: Rada Rodziców, Przedszkole Publiczne nr 2 w Brzegu, ul. Ofiar Katynia 9, 49-300 Brzeg

Copyright Topnet Š 2018. All Rights Reserved.